Out In L.A.

Flea Fly


Spoken: Flea!

Reply: Flea!

Sp: Flea-fly!

Re: Flea-fly!

Sp: Flea-fly-flo!

Re: Flea-fly-flo!

Sp: Bee-stay!

Re: Bee-stay!

Sp: A-koo-ma-la-ta, koo-ma-la-ta, bee-stay

Re: A-koo-ma-la-ta, koo-ma-la-ta, bee-stay

Sp: Oh, no, no, no, not to bee-stay

Re: Oh, no, no, no, not to bee-stay

Sp: Ee-nee-mee-nee, ex-a-mee-nee, ex-a-mee-nee, sa-la-mee-nee, Ee-nee-mee-nee, ex-a-mee-nee, ex-a-mee-nee, sa-la-mee-nee, so

Re: Ee-nee-mee-nee, ex-a-mee-nee, ex-a-mee-nee, sa-la-mee-nee, Ee-nee-mee-nee, ex-a-mee-nee, ex-a-mee-nee, sa-la-mee-nee, so

Sp: Wee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa-lit-tle, and a run-scum-tum, tie-me-oh,
Wee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa-lit-tle, li-li-lit-tel-lee-o, lit-tle-lee-o, spit-tle-lee-o, blow

Re: Wee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa, ee-pa-sa-pa-lit-tle, and a run-scum-tum, tie-me-oh

Close this window to return